Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n sisältövaatimukset täyttävä rekisteriseloste

Päivitetty 5.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Isännöintipalvelu Oy

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sakari Hannonen, sakari.hannonen@tip.fi

3. Rekisterin nimi

Tampereen Isännöintipalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteesta johtuvien asioiden hoito, kuten esimerkiksi

- asiakkaan tunnistaminen tämän asioidessa isännöintiyrityksen kanssa

- vastike- ja vuokravalvonta sekä saatavien perintä

- lakiin perustavat ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille

- ovenavauspalvelu

- asukastiedottaminen

- asiakkaan ja Tampereen Isännöintipalvelu Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

- asiakassuhteen kehittäminen, tilastointi ja tiedon tuottaminen

Asiakkaiksi luetaan henkilöt, jotka ovat asukkaita, osakkaita tai muussa roolissa hoidossamme olevassa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä.

Rekisterissä olevia yhteystietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle silloin, kun se on tarpeellista asukasviestinnän toteuttamiseksi esimerkiksi saneeraushankkeiden yhteydessä.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilöllä on rooli asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä ja yhtiö on Tampereen Isännöintipalvelu Oy:n asiakas. Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää markkinointirekisteriin sen jälkeen kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys on päättynyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Huoneiston tiedot, huoneiston asukkaiden suku- ja etunimet, syntymäajat/henkilötunnus, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, asumisaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asukkaiden itsensä antamat tiedot

Henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tehtäviensä hoitamista varten sekä perintäyhtiölle mahdollisiin perintätoimeksiantoihin liittyen.

Rekisterissä olevia yhteystietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle silloin, kun se on tarpeellista asukasviestinnän toteuttamiseksi esimerkiksi saneeraushankkeiden yhteydessä.

Tietoja voidaan luovuttaa myös kyseisen huoneiston asukkaalle/viranomaiselle asukkaan pyynnöstä esimerkiksi asumistuen hakemista varten. Lisäksi tietoja voidaan antaa lainsäädännön velvoittaessa viranomaisille, kuten poliisille.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin lukuun ottamatta yhteystietoja, jotka luovutetaan urakoitsijalle yhtiössä suoritettavan korjaus- tai rakennushankkeen aikaisten huoneistokohtaisten lisätyötarpeiden selvittämistä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei ylläpidetä manuaalisessa muodossa.

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Tampereen Isännöintipalvelu Oy huolehtii rekisterin asianmukaisesta suojaamisesta niin, että asiakasrekisteriin merkittyjä tietoja pääsee käyttämään ainoastaan isännöintiyrityksen henkilökunta. Rekisterin käyttöpäätteet säilytetään lukitussa tilassa ja se on asennettu vain sitä käyttävien henkilöiden henkilökohtaiselle käyttäjätunnuksella sekä salasanalla suojatuille työasemille, ja sitä pääsee käyttämään vain henkilöiden henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.