Muutostyöilmoitus


Asunto-osakeyhtiölaki 4.7 §
Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.Hallituksen tai isännöitsijän on annettava viipymättä tieto ilmoituksesta sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jonka osakehuoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö voi vaikuttaa. Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää, että ilmoitus toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko kunnossapidosta mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai haitan välttämiseksi taikka korvaamiseksi.

Muutostyöilmoituksen tekeminen on maksutonta. Laajemmissa, selvitystyötä vaativissa muutoksissa asian käsittelystä voi syntyä kuluja, joista sovitaan etukäteen ilmoittajan kanssa. 


PERUSTIEDOT


TOTEUTETTAVAT KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖT


LISÄTIEDOT HUOLTO- JA MUUTOSTYÖSTÄ

Tarkempi kuvaus suunnitelluista töistä. Ilmoittakaa kunkin työvaiheen (erityisesti sähkö-, putki- ja vesieristystöiden) tekijä.


TYÖN AIHEUTTAMAT HÄIRIÖT

Jos työstä aiheutuu naapureille vähäistäkin melu- tai muuta haittaa, tai työ edellyttää ajoneuvojen pysäköimistä muualle kuin tavanomaisille paikoille, on ilmoituksen tekijän huolehdittava tiedottamisesta naapureille.

Isännöitsijän tai hallituksen on annettava viipymättä tieto ilmoituksesta sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jonka osakehuoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö voi vaikuttaa.